ปฏิทินกงสุลสัญจร

วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ หมายเหตุ
5 มี.ค. 2560 Oklahoma City OK Wat Sangharatanaram 5301 Foster Road,

Oklahoma City, OK 73129

09.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

23 เม.ย. 2560 Florissant MO Wat Phrasriratanaram 890 Lindsay Lane,

Florissant, MO 63031

09.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

30 เม.ย. 2560 Sterling Heights MI Wat Paknam Michigan 8500 Plumbrook Rd,

Sterling Heights, MI 48313

09.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

20 พ.ค. 2560 Kansas City MO Kansas City Public Library, Plaza Branch (Truman Forum Auditorium) 4801 Main St,

Kansas City, MO 64112

09.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

17 มิ.ย. 2560 Fort Smith AR Wat Arkansas Buddhavanaram 7806 Howard Hill Rd,

Fort Smith, AR 72916

09.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

20 ส.ค. 2560 St. Louis Park MN Wat Thai Minnesota 2544 S. Highway 100,

St. Louis Park, MN 55416

09.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pmการให้บริการมีดังนี้

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางที่ต้องนำมาได้แก่
     (1)  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนา
     (2)  บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
     (3)  ค่าธรรมเนียม US$35.00 (Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, Chicago")
     (4)  ซอง USPS Express Mail พร้อมแสตมป์ เพื่อจะได้จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ต่อไป
           (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์)

*   หมายเหตุ:  เด็กเกิดใหม่ / ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนไทยหรือยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยให้ใช้สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของบิดา และมารดาและใบทะเบียนสมรส (พร้อมสำเนา) บิดาและมารดาต้องมาปรากฎตัว ลงชื่อยินยอมในการทำหน้งสือเดินทาง

2.  การรับรองเอกสารนิติกรณ์ต่างๆ เช่น รับรองลายมือชื่อ รับรองคำแปล และการเปลี่ยนนามสกุล (การเปลี่ยนนามสกุลต้องนำใบทะเบียนสมรสไปแปลก่อน แล้วจึงให้สถานกงสุลฯ รับรองคำแปล) ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร US$15.00 ต่อฉบับ (Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, Chicago")

3.  การทำบัตรประชาชนไทย เฉพาะคนไทยที่เคยมีบัตรประชาชนมาแล้ว ซึ่งบัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด หรือประสงค์จะแก้ไขข้อความในบัตร สำหรับคนไทยที่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชนหรือไม่ปรากฏข้อมูลบนฐานข้อมูลบัตร หรือข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ต้องไปดำเนินเรื่องที่ประเทศไทยโดยเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาด้วย คือ บัตรประชาชนเก่าหรือสำเนาบัตรประชาชนเดิม (กรณีบัตรหาย) ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางไทย (ในกรณีประสงค์จะเปลี่ยนบัตร เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่มายื่นด้วย) และค่าธรรมเนียม 3 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด)     

4.  การขอสูติบัตร มรณบัตร จดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า

5.  การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

6.  การให้คำปรึกษาเรื่องกงสุลอื่นๆ

     ทั้งนี้ แบบคำร้อง และรายละเอียดต่างๆ หาได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลฯ ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatechicago.org หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (312) 664-3129 ต่อ 111, 110, 109, 108 ในวันและเวลาราชการ
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2017 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.