การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- General elections in Thailand held successfully on 3 July 2011

- ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

- ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง บัตรเลือกตั้งได้ถูกจัดส่งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เรื่อง บัตรเลือกตั้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 1,963 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เมื่อได้รับขอให้ท่านรีบดำเนินการลงคะแนนเสียงโดยปฏิบัติตามเอกสารคำแนะนำที่แนบไปและส่งกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสแรก

อนึ่ง โดยที่สำนักงาน กกต. ได้ปิดการลงทะเบียนเลือกตั้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนั้น สำหรับคำร้องขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ได้รับภายหลังการปิดการลงทะเบียนดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะนำรายชื่อท่านบรรจุลงทะเบียนสำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไป

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

10 มิถุนายน 2554

- ประกาศคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งที่ 1 สถานที่ลงคะแนน คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (การเลือกตั้งทางไปรษณีย์) เรื่อง จำนวนบัตรเลือกตั้ง

- ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 24/1 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (บนหน้าถัดไปอาจพบข้อความ security certificate (SSL) กรุณาคลิ๊กต่อเข้าเวบไซต์ ที่แสดงข้อมูล)

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ส.ส. 22/บช1 และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ส.ส. 22/บช2 ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

- ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

- ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

- ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง วัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 

- สำเนาพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554

- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

ข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ฯ

- เรื่องการขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง

จดหมายจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ถูกตีกลับมาเป็นจำนวนกว่า 50 ฉบับ ซึ่งแสดงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนที่อยู่ ขณะนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังพยายามติดต่อแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว ขอเปลี่ยนที่อยู่เมื่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสามารถส่งบัตรเลือกตั้งไปยังที่อยู่ใหม่ที่ถูกต้องได้

ในการนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงชุมชนไทยและผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบว่า แม้ว่าจะได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งแล้วแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเขียนคำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ โดยระบุที่อยู่ใหม่ซึ่งจะขอให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 31 พ.ค. 2554 ก่อนที่สำนักงาน กกต. จะปิดการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จึงขอเรียนมา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

19 พฤษภาคม 2554

- เรื่องหนังสือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ถึงผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง

เรื่องการปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่องการปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ข่าวสำคัญ: พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นอกจากนี้ สำหรัญร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญได้มีให้ความเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Bulletin Board
 
 
 

  © 2020 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.