กระทรวงการต่างประเทศเตรียมสานต่อการให้บริการทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศ

“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” กรมการกงสุลพร้อมเดินเครื่องนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการทำและต่ออายุหนังสือเดินทางแล้ว ปัจจุบันประชาชนชาวไทยสามารถขอทดแทนหรือต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) และสถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) กว่า ๖๙ แห่งทั่วโลก พร้อมทั้งวางแผนจะเปิดให้บริการในอีก ๒๔ แห่งภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ เพื่อให้สามารถบริการชาวไทยได้ครบทุกสำนักงานของกระทรวงการต่างประเทศทั่วโลก

สำหรับโครงการบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยที่ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีเอกสารแสดงตัวตนของบุคคล ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยได้เริ่มติดตั้งเครื่องทำบัตรประจำตัวประชาชนและเปิดให้บริการใน สอท. และ สกญ. ในประเทศที่มีประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการต่ออายุหรือขอออกบัตรประจำตัว ประชาชนทดแทน โดยไม่ต้องเดินทางกลับมายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในประเทศไทย
News
 
 
 

  © 2018 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.