เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยที่พำนักอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin เตรียมความพร้อมสำหรับเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้

สำหรับคนไทยไม่เคยลงทะเบียนให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ โดยคลิ๊กดูรายละเอียดที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” ข้างล่างนี้

สำหรับคนไทยที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วและประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทยจะต้องถอนชื่อของท่านออกจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก่อน โปรดไปดูรายละเอียดที่หัวข้อ “การขอถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” ข้างล่างนี้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คุณสมบัติ
 1. มีสัญชาติไทย  (หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
 4. มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้ง

 1. กรอกคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเอง หรือส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
 2. ผู้ที่ได้เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว   หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบด้วย

  คำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรการขอถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการถาวร ขอให้แจ้งถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อให้มีสิทธิรักษาพยาบาลตามโครงการ 30 บาท และสิทธิเลือกตั้ง ณ ภูมิลำเนาของตนในประเทศไทย

  คำร้องขอถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ไปใช้สิทธิฯ นั้น ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ภายในกำหนดระยะเวลา คือ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

เหตุอันควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ได้แก่
 • มีธุระเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • เจ็บป่วย
 • พิการ หรือสูงอายุ
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • เหตุสุดวิสัยอื่น หรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้
 • สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
 • สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 • สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
  แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28)
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2018 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.