ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันพฤหัสที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวันหยุด Thanksgiving Day และเปิดให้บริการกงสุลตามปกติในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
slideshow_large
สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2019 ปฏิทินกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) แบบคำขอลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก) ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2019, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.