ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแก่คนไทยที่เคยมีบัตรมาแล้ว (แต่สูญหาย ชำรุด หมดอายุ และต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนบัตร เช่น ชื่อ/นามสกุล ตามทะเบียนบ้าน) งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตรา (วีซ่า) งานรับรองเอกสาร และงานทะเบียนราษฎร์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และ Chicago Kent College of Law จัดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐฯ แก่ชุมชนไทยในนครชิคาโก และเมืองใกล้เคียง โดยนายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุดและคณะได้เยือนชิคาโกเมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ ภายใต้โครงการให้คำแนะนำด้านกฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ เพื่อให้คนไทยในชิคาโกได้สอบถามปัญหากฎหมายต่างๆ ในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในสหรัฐฯ รวมทั้งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีภายใต้โครงการอัยการเผยแพร่พระภารกิจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายสหรัฐฯ แก่ชุมชนไทยในด้าน Immigration, Tax and Property, Criminal and Family Law โดยคณะอาจารย์ด้านกฎหมายของ Chicago Kent College of Law ด้วย

นอกจากนั้น อัยการสูงสุดยังได้บรรยายในเรื่อง Human Trafficking and International Cooperation in Criminal matters ณ Chicago Kent College of Law เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับหน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามปัญหากฎหมายต่างๆ ได้โดยตรงกับสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ www.humanrights.ago.go.th

slideshow_large
โปรโมทวิถีไทยในชิคาโก

เมื่อ 24 ม.ค. สกญ. ชิคาโกจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีไทยในชิคาโก โดยจัดแสดงพิธีแต่งงานแบบไทยและการแสดงชุดไทยให้ชาวต่างชาติได้ชม เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยในด้านวัฒนธรรม ประเพณีและการแต่งกาย โดยในงานมีการแสดงแบบชุดไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ และการแสดงประเพณีแต่งงานไทย ตั้งแต่ขบวนขันหมาก การกั้นประตูเงิน/ประตูทอง การไหว้ผู้ใหญ่ และการรดน้ำสังข์ อันสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยหวังเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวไทย แต่งงานและ honey moon ในไทย

slideshow_large
On December 3, 2014, the Royal Thai Consulate General, Chicago, hosted a reception to celebrate the 87th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at the Preston Bradley Hall, Chicago Cultural Center. The event was attended by more than 250 guests from the diplomatic community and high-level U.S. officials, as well as members of the private sector and academic communities
slideshow_large

On November 20th, 2014, the Royal Thai Consulate-General and the International Press Club of Chicago (IPCC) jointly organized a Lunch Talk by Consul-General Songphol Sukchan on political and economic situation in Thailand

During the Lunch Talk, Consul-General of Thailand emphasized the current political situation and opportunities to further enhance economic and trade cooperation between Thailand and other countries. There are about 50 participants, including Consular Corps in Chicago, members of IPCC, news reporters, businessmen, and academic scholars.


Press Release : Royal Thai Consulate-General, Chicago has changed the office hours. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกเปลี่ยนเวลาทำการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพคนไทยและบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัยการสูงสุดพบชุมชนไทยเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิคนไทยในสหรัฐฯ ประกาศ เรื่อง กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ประจำปี 2558 Press Release : Summary of Countries and Territories entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางไปโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2012, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.